Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ορισμός

“Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» (Ε.Κ.Ε.), ορίζεται η εφαρμοζόμενη από επιχειρήσεις πολιτική, η οποία αφορά δράσεις, ενέργειες και προγράμματα κοινωνικού, περιβαντολλογικού, πολιτιστικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα (Εξωτερική Ε.Κ.Ε.), καθώς και σε δράσεις, οι οποίες αφορούν την ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, την εξασφάλιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, το σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (Εσωτερική Ε.Κ.Ε.)” (Hohnen, 2007; CSR 2003)

Οι πιο δημοφιλείς πρακτικές (δράσεις) ΕΚΕ που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις είναι:

Δράσεις που προάγουν την υγεία και ευημερία των εργαζομένων (75% των εταιρειών).

 (Κατερίνα Κατσούλη – CSR & sustainability director, Grant Thornton)

Τα τελευταία χρόνια έχουμε σοβαρή μετατόπιση από την εταιρική φιλανθρωπία και την πράσινη ολιστική προσέγγιση της προστασίας του περιβάλλοντος στην Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  Παρατηρείται αλλαγή από την παραδοσιακή Γραμμική Οικονομία στην Κυκλική Οικονομία στροφή αποφυγής αδιεξόδου και ίσως και ολοκληρωτικής Οικονομικής και Κοινωνικής καταστροφής.

Δεν υπάρχουν τέλειες εταιρίες ή άψογοι επιχειρηματίες οι επιχειρήσεις οφείλουν να είναι καλύτερες για τον κόσμο αντί να είναι καλύτερες στον κόσμο. 

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – Φορολογική αντιμετώπιση

Ειδικά οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου. (αρ. 22 N.4172/2013)

Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, ΣτΕ 1729/2013, ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές). (ΠΟΛ.1113/2.6.2015)